9.6.2019 - Letnice

Roman Toušek
Skutky 18:24 - 19:7

 

Dostali jste Ducha svatého, když jste uvěřili?

Dostali jste DS, když jste uvěřili?

 • něco Pavlovi nehrálo. Věřili v Ježíše, ale jako by se s ním níkdy nesetkali.

 

dvě složky znovuzrození

 • víra v Kristovu oběť a víra v moc Ducha svatého

 • křest a vkládání rukou - význam těchto vnějších symbolů: slovo se stává tělem

 • vždy to směřuje k proměně života a vždy je stredobodem vztah s Kristem, s Otcem

 

 

úryvek z filmu Království nebeské - ze sluhů rytíři

 

Duch svatý se vždy projevuje ve třech na sobě navazujících oblastech života.

Synovství

 • stali jsme se syny

 • Řím 8:15-17: "Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové - dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy."

 

Charakter

 • ovoce Ducha svatého - projev života s Kristem

 • Gal 5:22-25: "Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit."

 

Služba

 • dary Ducha svatého - projev života s Kristem

 • Ef 4:11-13: "A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby - k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti."

 

Znovuzrozený člověk se ihned neocitá v Božím království, ale jde do něho po cestě, na které se teprve člověk stává novým člověkem. Mocí Ducha ho Kristus provází od prohry k prohře, od vítězství k vítězství. 

 

 

 

Kde je můj Obhájce? (2.6.2019)

Roman Toušek
Nu 20:7n, 1J 1n - I Mojžíš potřebuje Přímluvce.

Osnova:

 1. Mojžíš přímluvce (Ex 33)
 2. Mojžíš bez přímluvce (Nu 20)
 3. Hospodin sám Přímluvcem (1J 1)

 

Hlavní myšlenky z kázání:

 • Máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého (1J 2:1)
 • Kdo žije s Kristem, stává se zastáncem, přímluvcem druhých, který pěstuje dvě vlastnosti
  • touží vidět Boží slávu v tom, jak se Bůh v Kristu smilovává a mění úděl hříšníka
  • má rád lidi i při vědomí jejich (naší) nečistoty
 • Duch svatý je tu, aby zpřítomnil Krista a jeho přímluvu za nás. Kéž bychom Ho byli plní.

 

Do Země na druhý pokus (26.5.2019)

Roman Toušek
Joz 1:1-9 a Ef 1:3-10

Tři hlavní myšlenky z kázání:

 • Bůh má v Kristu schopnost splnit svá předsevzetí, aniž to znamená vyhubení či znásilnění člověka.
 • Smysl života je objevit své místo v naplňování tohoto Božího předsevzetí, navzdory poznání vlastních selhání a selhání druhých. Znamená to objevovat Krista a plně se mu odevzdat.
 • Tajemstvím života a cestou k naplnění těch Božích slibů je proměna srdce, mysli a jednání člověka skrze pokání.

 

 

 

Club Cross - mládež

Klub mládeže

sobota 17-20 hod

Havířov/Orlová

English Camp 2019

 

Cross band

Hudební aktivita mládeže

úterý 18:30 - 19:30

Havířov

 

Klub Dorostu

Klub dorosťáků 9-15 let

pátek 17:00 - 19:30

Havířov/Orlová

Tábor 2019: Mise planeta Gaia
 

 

Studium Bible

Skupinka studia Bible

středa 18:00 - 19:30

Havířov