Elíšovský cyklus - tajemná postava: Echad

Podkladem výkladů je kniha Jiřího Beneše "Elíša".

 

Texty o Echadovi:

2Krá 3:11: "Ale Jóšafat se zeptal: "Což tu není žádný prorok Hospodinův, abychom se skrze něho dotázali Hospodina?"Echad ze služebníků izraelského krále odpověděl: "Je zde Elíša, syn Šáfatův, který líval vodu na ruce Elijášovy.""

 

2Krá 4:22: "Pak zavolala svého muže a řekla mu: "Pošli mi Echada z mládenců a jednu oslici. Pospíším k muži Božímu a vrátím se.""

 

2Krá 4:39: "Echad z žáků vyšel na pole nasbírat zeliny. Našel polní popínavou rostlinu a sesbíral z ní plný šat polních tykví. I přišel a rozkrájel to do hrnce na polévku, aniž to kdo znal."

 

2Krá 6:3: "Ale Echad řekl: "Buď tak laskav a pojď se svými služebníky." Odvětil: "Ano, půjdu.""

 

2Krá 6:5: "Při porážení stromu se Echadovi stalo, že mu železná sekera spadla do vody. Vykřikl a zvolal: "Ach, můj pane, je vypůjčená!""

 

2Krá 6:12: "Echad z jeho služebníků řekl: "Nikoli, králi, můj pane. Je to prorok Elíša, který je v Izraeli. Ten oznamuje izraelskému králi i ta slova, která vyslovíš ve své ložnici.""

 

2Krá 7:13: "Echad z jeho služebníků odpověděl: "Ať vezmou pět koní z těch, kteří ve městě ještě zůstali. Ti budou představovat celé množství Izraele, které zůstává ve městě, anebo celé množství Izraele, které zahyne. Pustíme je a uvidíme.""

 

2Krá 8:6: "Král se ženy vyptával a ona mu o tom vyprávěla. Pak o ní král uložil dvořanu Echadovi: "Ať vrať jí vše, co jí patří, i všechen výnos pole ode dne, kdy opustila zemi, až do nynějška!""

 

2Krá 9:1-10: "Prorok Elíša zavolal Echada z prorockých žáků a řekl mu: "Opásej si bedra, do ruky vezmi tuto nádobku oleje a jdi do Rámotu v Gileádu. Až tam přijdeš, poohlédni se po Jehúovi, synu Jóšafata, syna Nimšího. Přijdeš, řekneš, aby vstal ze středu svých bratří, a zavedeš ho do nejzazšího pokojíka. Pak vezmeš nádobku s olejem, vyleješ mu jej na hlavu a řekneš: »Toto praví Hospodin: Pomazal jsem tě za krále nad Izraelem.« Otevřeš dveře a dáš se bez otálení na útěk." Mládenec, byl to prorocký mládenec, šel do Rámotu v Gileádu. Přišel, když velitelé vojska právě zasedali. Řekl: "Mám něco pro tebe, veliteli." Jehú se tázal: "Pro koho z nás všech?" Odpověděl: "Pro tebe, veliteli." Jehú vstal a vešel dovnitř a on mu vylil na hlavu olej. Řekl mu: "Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Pomazal jsem tě za krále nad Hospodinovým lidem, nad Izraelem. Vybiješ dům svého pána Achaba. Tak pomstím prolitou krev svých služebníků proroků i krev všech Hospodinových služebníků, již prolila Jezábel. Celý Achabův dům zahyne. Vyhladím z Achabova domu toho, jenž močí na stěnu, a v Izraeli zajatého i zanechaného. Achabovu domu učiním jako domu Jarobeáma, syna Nebatova, a jako domu Baeši, syna Achijášova. Jezábelu sežerou psi na dílu pole v Jizreelu a nikdo ji nepohřbí." Potom otevřel dveře a utekl."

 

Textová struktura

Válka s Moábci - Eliáš (Echad králův sluha) - 2Krá 3:11

 

        Šúnemanka (Echad mládencem, je i Gechazi) - 2Krá 4:22

 

               Smrt v hrnci (Echad žákem) - 2Krá 4:39

               Sekerka ve vodě - 2x ten Echad (Echad žákem) - 2Krá 6:3.5

 

               Aramejci před Samaří (Echad sluhou aramejského krále) - 2Krá 6:12

               Samaří před Aramejci (Echad sluhou izraelského krále) - 2Krá 7:13

 

        Šúnemanka (Echad dvořanem izraelského krále, je i Gechazi) - 2Krá 8:6

 

Jehú králem - Eliáš (Echad prorockým žákem Elíši) - 2Krá 9:1-10

 

Club Cross - mládež

Klub mládeže

sobota 17-20 hod

Havířov/Orlová

 

Cross band

Hudební aktivita mládeže

Havířov

 

Klub Dorostu

Klub dorosťáků 9-15 let

pátek 17:00 - 19:30

Havířov
 

 

Studium Bible

Studijní a diskusní skupinky

Studium Bible: středa 18:00

Osm domácích skupinek:
jednou měsíčně dle domluvy